• View of the city area

  View of the city area

 • View across the lake

  View across the lake

 • Model from above

  Model from above

 • View from the streets

  View from the streets

 • View from the road

  View from the road

 • Diagram of block structure

  Diagram of block structure

 • Site plan

  Site plan

Klarastaden

Stockholm

Anders Berensson Architects has designed a new city area in central Stockholm. The firm was commissioned by “Stockholm Centre Party” to make a dense and green city on top of the train track area next to Stockholm Central Station. Stockholm is growing and to accommodate population growth the city needs to build more houses. One of the most sustainable way of doing this is to densify the existing neighborhoods and take advantage of existing infrastructure. The train track area in the West part of Stockholm City is one of Stockholm’s most central locations with a high attraction value. Given the cost of covering the existing train tracks and the area’s central location, the new proposal aims to build a tight and high city area in order to make room for as many people as possible in central Stockholm.

In order to build denser the firm has designed a new type of city block for Stockholm. The proposed city blocks exist out of thin towers which can be varied in height to accommodate more people but also adapt to light conditions and views. The proposal is apartment buildings scaled down to its smallest component, one stairwell surrounded by apartments to get the smallest footprint possible. With these smaller volumes, the design can be more flexible and adapt to parameters such as views, sight lines and light conditions and still get more living space. The design also makes larger parts of the area accessible to the public since both courtyards and roof terraces is crossed by public paths. The sky walk on the roof terraces will be one of the longest parks in Stockholm with best view in town. The proposal also makes the waterfront accessible for people in Stockholm. To control views and light conditions for the new houses zoning regulations for building heights is a major part of the proposal. Every other row of houses is low, max 4 floors with a courtyard and every other row of houses is high 7 to 30 floors. About 90% of all apartments will receive a lake view and the sun will shine through the lower parts of the blocks to reach down to street level during the afternoon. The new city area will host about approximately 5800 apartments, 8000 work places and about 300 shops.

The new city area will be the highest and densest in Stockholm. Because of the areas location the firm believes it is a suitable area for higher buildings given that in the present situation there is very few apartments next to the area that will be negatively affected from shading or blocked views. When the new area meets a residential district the building heights are lower. The highest part of the area is towards Stockholm Central Station where there are good communications and where many people want to live.

Svenska
Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta på är att förtäta redan befintliga stadsdelar och dra nytta av redan existerande infrastruktur. Spårområdet i Västra City är ett av Stockholms mest centrala lägen med ett högt attraktionsvärde. Med tanke på kostnaden för överdäckningen och områdets centrala läge precis intill Stockholm Centralstation bör det nya området byggas så tätt och högt som möjligt för att kunna göra plats för så många personer som möjligt centralt i Stockholm. De tidigare förslagen för området följer Stockholms kvarterstruktur och kopplar på ett självklart sätt an till befintliga gator och leder dessa vidare ner till vattnet. Denna grundstruktur finns det ingen anledning att förändra. De föreslagna åtta våningsbyggnaderna i kvartersform har dock betydande brister i densitet, variation, ljus, sjöutsikt och tillgänglighet.Kvarterens långa horisontala utsträckning blir stora och slutna för allmänheten och dess höjd skuggar gatorna förutom under sommarmånaderna. Denna struktur går inte heller att göra högre då den redan är brutal i sin skala, även om den har formen av något igenkännbart i Stockholm. Skulle dessa hus bli högre skulle all sol försvinna i området.

En ny form av kvartersstad

För att kunna bygga tätare behövs en annan typologi av hus. Därför föreslår vi en mindre och flexiblare typologi som kan varieras i höjd för att rymma fler människor men också anpassa sig till ljusförhållanden och utsikt. Vårt förslag går ut på att flerbostadshusen skalas ned till sin minsta beståndsdel -ett trapphus med lägenheter och hiss för att få en så liten horisontell utbredning som möjligt, det vill säga en variation på punkthuset men anpassat till en urban struktur. Med denna volym kan stadsbilden bli betydligt mer flexibel och anpassas till parametrar som utsikt, siktlinjer och ljusförhållanden och ändå få in mer bostadsyta samt tillgängligöra betydligt större delar av området för allmänheten då innergårdarna genomkorsas av publika stråk. Förutom att öppna upp innergårdarna föreslår vi också att alla hus bör förses med takterrasser som är gemensamma för de boende i huset alternativt är semioffentliga platser med restauranger och annan publik verksamhet.

För att reglera utsikt och ljus skapas zoneringsregler i höjdled. Varannan husrad blir låg, 4 våningar med en park emellan sig och varannan husrad blir hög från 7 till 30 våningar. Ca 90 % av alla lägenheter får då sjöutsikt och solen kommer att silas genom de lägre delarna ner på gatunivå. Samtidigt kommer den byggda ytan i området öka. Generellt sett är Klarastaden en lämplig plats för inslag av högre bebyggelse med tanke på att det i dagsläget ligger få bostäder i direkt anslutning som kommer att påverkas sol- och utsiktsmässigt. Men där så finns, exempelvis i Atlasområdet, vill vi ha en omfattande boendedialog för att integrera ny bebyggelse på ett sätt som berikar existerande områden. Vi vill även dela upp varje kvarter på olika byggherrar för att öka variationen i området. Då öppnas möjligheter för en mer varierad stadsbild och fler typer av boendeformer.

Blueprints
Download pdf